ZÁRUČNÉ PODMIENKY 

Somfy záruka 5 rokov
Climax záruka 4 roky
WOwo záruka 7 rokov
 

Predĺžená záručná doba sa vzťahuje na výrobky

SOMFY
5 rokov na pohony pre rolety, žalúzie, markízy, garážové brány, systémy ovládania
3 roky na pohony posuvných a krídlových brán 

CLIMAX
4 roky na všetky produkty, pokiaľ nie je uvedená vyššia

Wo&Wo
7 rokov na markízy topline
5 rokov na markízy trendline a xline
3 roky na markízy swingline


TRVANIE ZÁRUKY ZAČÍNA DŇOM UVEDENIA DO PREVÁDZKY A PREDANIA VÝROBKU ODBORNOU MONTÁŽNOU FIRMOU ALUTEC, s.r.o.


Po uplynutí 2 rokov sa záruka nevzťahuje na náklady spojené s demontážou a inštaláciou nového výrobku, dopravu a poštovné.


Podmienky poskytnutia rozšírenej záruky:

- Výrobok bol nainštalovaný a uvedený do prevádzky vyškolenou odbornou montážnou firmou v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami výrobcu.
- Výrobok je používaný k účelu, ku ktorému je určený, a v súlade s návodom na používanie.
- Všetok servis a údržba výrobku sú zaisťované odbornou montážnou firmou.
- Záruka je uplatnená pred koncom trvania záručnej lehoty u odbornej montážnej firmy.
- Záruku je takisto možné uplatniť priamo u výrobcu SOMFY, spol s .r.o., a to iba v prípade zániku dodávateľskej firmy.
- Výrobcovi reklamovaného produktu musí byť poskytnutá možnosť posúdenia závady na mieste
- Zákazník predloží záručný list, ktorý obdržal od dodávateľskej firmy a v ktorom bude vyznačená dĺžka trvania záručnej lehoty a dátum inštalácie.

Záruka sa nevzťahuje na:

- Vady zavinené nesprávnou montážou, údržbou alebo nevhodným použitím.
- Vady vzniknuté pri mimoriadnych prevádzkových podmienkach, najmä v nadmerne prašnom prostredí, vlhkom prostredí, mimoriadne chladnom alebo teplom (viď. technické a prevádzkové podmienky s ohľadom na určenie výrobku), pôsobením chemických či agresívnych látok a pod.
- Vady spôsobené v dôsledku napäťového prepätia, prúdového preťaženia, vplyvom vonkajšieho elektromagnetického pola, atď.

- Na vady spôsobené úmyselným poškodením alebo nesprávnym používaním.
- Na vady spôsobené živelnou pohromou.
- Náklady spojené s demontážou a inštaláciou výrobku, doprava a poštovné,
- na vady vzniknuté nesprávnym skladovaním, manipuláciou, konfekciou či čistením tkaniny
- poškodenie tkaniny vplyvom životného prostredia (exhalácia, vtáčie exkrementy, živica a iné..)

V prípade reklamácie motoru alebo jeho riadenia si spoločnosť Alutec, s.r.o. vyhradzuje právo posúdiť v mieste inštalácie technické podmienky zapojenia a inštalácie výrobku a to ešte pred demontážou výrobku. Ak na mieste nebude umožnené posúdenie inštalácie, je dodávateľ oprávnený reklamáciu zamietnuť.

Chybičky krásy na markízových látkach

Markízové tkaniny spĺňajú vysoké nároky na vzhľad a užitočné vlastnosti. I napriek tomu však existujú isté hranice, ktoré sa technológiám, obmedzeným aj požiadavkami na ochranu životného prostredia, ešte nepodarilo prekonať. Cez zrelú výrobnú a spracovateľskú technológiu sa na plátne môžu objaviť „chybičky krásy“, ktorých príčina spočíva v samej podstate tejto tkaniny. Neznižujú hodnotu ani opotrebiteľnosť markízy a preto nie sú dôvodom pre oprávnenú reklamáciu. Aj napriek tomu môže byť táto skutočnosť zdrojom istého rozladenia našich klientov. Aby sme predišli sporom, budeme sa ich snažiť vysvetliť a zdôvodniť:

Mačkanice – lomy
Vznikajú pri konfekcii a pri skladaní hotových poťahov behom ich expedície. V mieste skladu sa môže farba poťahu javiť ako tmavšia či svetlejšia, čo je spôsobené iným lomom svetla na povrchu. Takisto sú popisované ako takzvaný kriedový efekt. Viditeľné sú najmä pri svetlejších farbách. (obr.1)

Zvlnenie
Môže sa objaviť pozdĺž švov alebo uprostred jednotlivých pruhov látky. Behom užívania pôsobia na poťah rôzne sily, spôsobené zdvojením masy látky vo švoch a podloženiach, ťahom výsuvných ramien, prevesením valca či čelného profilu a pod.. Pnutie tak môže vytvoriť tzv. vaflový efekt alebo efekt rybej kostry. Táto deformácia môže nastať aj vtedy, keď sa behom výdatného dažďa nabrala do poťahu voda a vytvorila tzv. vaňu alebo brucho. (obr. 2,3,4)

Odolnosť voči vode a dažďu
Akrylové tkaniny sú vybavené vode odpudivou impregnáciou a pokiaľ je dodržaný predpísaný sklon konštrukcie minimálne 14o, aby mohla voda ľahko stekať a nevytvorila sa tzv. vaňa alebo brucho, nebude ľahký dážď vadiť. V prípade silného dažďa či dlhého dažďového obdobia by mala markíza zostať zatiahnutá aby sa predišlo škodám. Pokiaľ poťah zmokol, je treba čo najskôr markízu vytiahnuť a nechať riadne vyschnúť. (obr. 5,6)

Zvlnené okraje
Poťah je udržovaný pomocou aktívneho systému pier v neustálom napätí. Švy a podloženia síce pôsobia ako výstuže a sú schopné kompenzovať väčšinu pnutia. Pri rolovaní taktiež dochádza
k stlačeniu švov a záložiek a tie sa postupom času naťahujú. Toto všetko môže spôsobiť, že pri vysunutí markízy sú okraje poťahu ľahko vyvesené. (obr.7)

Žiadna z týchto závad neznižuje hodnotu a opotrebovateľnosť markízy. 

vady na markizovych latkach.jpg

Záruka zo zákona

Podmienkou uznania reklamácie je, aby bola uplatnená v záručnej lehote. Záručná lehota je 24 (dvadsaťštyri) mesiacov na tovar, odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim a 3 mesiace na opravu alebo úpravu produktu od realizácie opravy. Ak má tovar dlhšiu záručnú lehotu, je predávajúci povinný vydať kupujúcemu pri predaji riadne vyplnený a potvrdený záručný list, v ktorom sú určené podmienky a rozsah tejto záruky. Ak sa reklamácia kupujúceho vybaví výmenou chybného tovaru za bezchybný, platí na nový výrobok záručná lehota od prevzatia nového tovaru. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky alebo dielca, na ktorý bola poskytnutá záruka.

Zodpovednosť predávajúceho

Pri predaji tovaru občanom predávajúci zodpovedá za to, že tovar má požadovanú akosť, množstvo, mieru. Musí byť bez vád a musí zodpovedať technickým normám. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predávaný tovar pri prevzatí tovaru a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej lehote. U vecí už použitých nezodpovedá predávajúci za vady vzniknuté ich použitím, opotrebovaním alebo nesprávnym ošetrovaním.

Odstrániteľné chyby

Za odstrániteľné chyby sa považujú chyby tovaru, ktorých odstránením neutrpí vzhľad, funkcia a akosť tovaru.
Ak ide o odstrániteľné chyby, môže kupujúci požadovať:

1) bezplatné, riadne a včasné odstránenie chýb

2) výmenu chybnej súčiastky alebo dielca, ak sa chyby týkajú iba súčiastky alebo dielca

3) výmenu tovaru ak tento ešte nebol použitý

Neodstrániteľné chyby

Ak ide o neodstrániteľné chyby, ktoré bránia tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať, môže kupujúci požadovať výmenu chybného tovaru za bezchybný. Pokiaľ výmena chybného tovaru za bezchybný zo strany predávajúceho nie je možná, môže kupujúci požadovať zrušenie zmluvy a vrátenie zaplatenej čiastky.

Vybavenie reklamácie poskytnutím zľavy

Ak kupujúci požiada o zľavu, môže byť reklamácia vybavená jej poskytnutím. Zľava na tovare je poskytovaná vtedy, ak sa jedná o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu tovaru podľa jeho určenia. Pri určovaní výšky zľavy sa prihliada na rozsah chýb reklamovaného tovaru.

Neopodstatnený výjazd k reklamácií

Pri neopodstatnenom výjazde k reklamácii má predávajúci právo požadovať od kupujúceho poplatok vo výške nákladov spojených s výjazdom. Predávajúci si zároveň vyhradzuje právo nevracať za takýto tovar peniaze a právo nezameniť ho za iný tovar.

Právo neprebrať tovar

Zákazník má právo neprebrať tovar v prípade, že sa obsah dodávky nezhoduje s objednávkou, je na ňom viditeľné mechanické poškodenie , alebo je tovar neúplný.

Tento reklamačný poriadok nadobúdol platnosť 1.marca 2012.